ART IS FUN… OUR GALLERY IS THE EXTENDED VERSION OF YOUR LIVING ROOM

Rovataink:

Tartalomjegyzék erről az oldalról:

Kovács Katalin: TAKTILITÁS, TAPINTÁS és

Rozslay Miriam Eszter: Az érintés…

Kovács Ádám: A fekete kéz

Kovács Ádám interjú előzetes

PREMIER 18:00-órakor

Paulikovics Iván Taktilitás

Megnyitó itt – YouTube 18h

Bereczky Lóránd interjú előzetes

Benkő Sándor TAKTILITÁS

Weblap ízelítő

Percepciók 5. – Taktilitás

Kovács Kitti – Taktilitás

Rajcsók Attila TAKTILITÁS

Fábián Évi Taktilitás

Szabó György TAKTILITÁS

Balázs Imre Barna TAKTILITÁS interjú

Visszaugrás a navigációra
Az oldal cikkei bevezetőkkel:

Kovács Katalin: TAKTILITÁS, TAPINTÁS és

Kovacs Katalin: TAKTILITÁS, TAPINÁS és érzékek PDF

Kovács Katalin TAKTILITÁS, TAPINTÁS és érzékek
– Töredékes gondolatok, francia művészetelméleti alapokon –

A rendhagyó tárlat láttán óhatatlanul felmerül a nézőben a kérdés: vajon mi köti össze az itt kiállított műalkotásokat? Mi az a titokzatos kötőanyag – gondolat, fogalom, koncepció –, amely mentén ezek a különböző anyagú, különböző műfajú alkotások egy kiállítótérben szerepelnek? Néhány töredékes gondolatot szeretnék felvázolni a tapintás, a taktilitás, az anyagszerűség – és az érzékek – vezérfonala mentén, francia művészetelméleti alapokon, ami a szűkebb szakterületem.

Egy etimológiai megjegyzéssel kezdeném: a francia nyelvben az ecsetvonás (la touche) és az érintés (le toucher) szó egy tőről fakad. Amikor ugyanis a festő ecsetjével – vagy hüvelykujjával– megérinti a vásznat, vagy a szobrász vésőjével az anyagot, mintegy fizikai kapcsolatba kerül a képpel és a szoborral. Ezzel összefüggésben érdemes megemlíteni azt az anekdotát, mely szerint a XVIII. század legnagyobb kolorista festőjéről, Jean-Siméon Chardin-ről azt rebesgették, hogy – amint Diderot is írja 1767-es Szalonjában – munkája során a művész éppannyiszor használja hüvelykujját, mint az ecsetet.

A francia toucher ige, akárcsak a magyar megérinteni kettős jelentésű, a konkrét értelemben vett érintés mellett meghatni értelemben is használatos. Ez korántsem véletlen, hiszen ez a két tevékenység a XVIII. század esztétikai gondolkodásában szervesen összefonódik: a francia művészetkritikusok egybehangzó véleménye szerint az a jó műalkotás, amely meghatja a nézőt, s nem csak a szemét bűvöli el, hanem a lelkét is megérinti.

A taktilitás ugyanakkor az érzékek ábrázolásának hagyományához is kötődik. De nem szokványos értelemben, mint amikor a festményeken az egyes érzékeket nőalakok vagy állatfigurák személyesítik meg (a pók például a tapintást, a majom pedig az ízlelést jelképezi), hanem nagyon is konkrét értelemben: a kiállított alkotásokon szinte kitapinthatók a textúrák, a felületek, erőteljes dinamikát sugallnak az elmozduló – egymásba mozduló – terek.

Fontos hangsúlyozni, hogy az érzékek közül a testhez – a testiséghez – nem a művészetelméletben sokáig a legnagyobb becsben tartott látás, hanem a tapintás áll a legközelebb. A művészetteoretikusok hagyományosan a látást tekintik a legnemesebb érzéknek. A tapintás ellenében a látás kitüntetett szerepe a festészet felsőbbrendűségét jelenti a szobrászattal szemben, a festészet részei közül pedig a szín elsőségét a rajzzal szemben. Ebben a felfogásban a XVIII. században következik be paradigmaváltás: a filozófiai gondolatok – többek között Condillac abbé Értekezés az érzetekről című írásának hatására, amelyben az áll, hogy ismereteink elsődlegesen a tapintásérzetre vezethetők vissza – a korszak művészetelmélet-írói is azt hirdetik, hogy minden vizuális művészet alapja a tapintás.

A festmények észlelése során a látás nyilvánvalóan megelőzi a tapintást: a látás, amely a távolit, és a tapintás, amely a közelit mutatja meg, a megismerés folyamatában egymás ellenpólusának tekinthető. Azonban felmerül a kérdés, hogy vajon ugyanazt érzékeljük, ugyanúgy érzékelünk közelről és távolról? A tárlaton szereplő alkotások befogadásakor a látás és a tapintás egyaránt lényeges, kölcsönösen feltételezik és kiegészítik egymást.

A felvilágosodás korában azonban az érzékek hiányának a kérdéséről is gondolkodtak: Diderot például a vakon született ember által megszerezhető esztétikai tapasztalatról elmélkedett. Úgy fogalmaz, hogy a „a látás egyfajta tapintás”. Ezzel kapcsolatban érdemes rajta elgondolkodni, hogy a kortárs művészetben is vannak hasonló kísérletek: ha kiiktatjuk a látást, és csupán a tapintásra hagyatkozunk, akkor hogyan érzékeljük a műalkotásokat, és azok közül is elsősorban a szobrokat?

A szobrok a festményeknél és fotográfiáknál még inkább előhívják a nézőből a tapintás általi megtapasztalás vágyát. Ám a tapintás, az érintés szerepe műalkotások befogadása során is felmerül. 1763-as Szalonjában Diderot arra utal Chardin gyümölcscsendéletei kapcsán, hogy szeretne beleharapni a képen látható gyümölcsökbe, kifacsarni a keserű narancs levét, meginni a pohár bort, a pástétomba pedig belemélyeszteni a terítőről lelógó kést. Rajcsók Attila almacsutka-szobrait szemlélve a 2019-es kiállításon az egyik nézőtől ezt hallottam: „Vajon ebbe a csutkába ki harapott bele”? Valóban, annyira anyagszerűek a szobrok, hogy hívogatják a tekintetet, de ugyanakkor a kezet is: a néző késztetést érez, hogy óvatosan megérintse a műalkotásokat.

Zárógondolatként csupán annyit jegyeznék meg az érzékekkel – és az érzékeléssel – kapcsolatban, hogy korántsem véletlen, hogy épp a felvilágosodás korában születik meg az esztétika mint önálló tudományág, amelynek egyik célját névadója, Alexander Gottlieb Baumgarten úgy fogalmazza meg, hogy „az érzéki megismerés tudománya”: ez arra utal, hogy a „szépen gondolkodás művészete” az érzékelésen alapul és az érzetekhez kapcsolódik.

Rozslay Miriam Eszter: Az érintés…

Rozslay Miriam Eszter: Az érintés az élet forrása PDF

Rozslay Miriam Eszter: Az érintés az élet forrása

Az ember perceptuális rendszerét öt nagy egységre tagoljuk. Fájóan messze kerültünk az egység élményétől. Ha megnézzük az egység fogalmának meghatározásait, azt látjuk, hogy egység alatt ma egy egésznek valamilyen előre rögzített kritérium alapján lehatárolt részét kell értenünk: Egységre tagoljuk. Nem őrület?
percepcio_5. Nyilvánvaló, hogy akkor a percepció témakörében minimum 4 találkozóra sor került már. Szóval maradt nekünk még ez a taktilitás, a percepció 5.

percepció 5? Az 5. percepció a taktilitás. Az 5.?!?
A tudománynak köszönhetően ma már nemcsak tudjuk, hanem bizonyították is, hogy a taktilitás az első. Minden ember első élményei taktilisak, ugyanis a tapintás már nagyjából a magzati kor 16. hetére kialakul és folyamatosan fejlődik. Az érintés alapvető fontosságú a fizikai, a kognitív és nyelvi képességek, a társasági és érzelmi fejlődés szempontjából.
A bőr, mint a fizikai testünk külső határa hivatott a taktilis ingerek felfogására. Bőrünk a legkülönfélébb információkkal szolgál számunkra magunkról és a külső környezetünkről a nap minden percében, a tél hidegéről, a tűz melegéről, a kényelmetlen széktől a szúrós pulcsin át a sötét szobában sunyin meglapuló LEGO kettes hollétéről.

A tapintás az az érzékünk, mely mindig aktív, soha nem pihen. Még akkor is működik, amikor öreg korunkra minden más érzékszervünk meggyengül vagy akár elvész.
Az embernek az élete minden szakaszában szüksége van taktilis élményekre, egy másik ember érintésére. A bőrünket érő ingerekre adott reakcióink, az érintéshez kapcsolódó és az érintések által kiváltott érzelmeink meghatározzák az életminőségünket, tehát az érintés nem puszta fizikai érzet.

A fizikai kontaktusok és azok sokrétű hatásai kikerülhetetlenek az emberi interakciókban. Részei a kultúrának; érzelmi kifejezésmódokat hoztak létre az idők során, a kommunikáció nonverbális elemei. Tetten érhető az olyan nyelvi fordulatainkban, mint a társas érintkezés, a meleg kézfogás, az elismerően hátba vereget, a segítő kéz, a gyógyító ölelés, forró csók, irgalmatlan nyakleves. Ahogyan fontos üzenettel bír egy ölelés, egy puszi, egy kézfogás elmaradása, hiánya is. (Többek közt ezért, az „elhanyagolást” ma már a bántalmazások körébe soroljuk.)

Az érintésben rejlő erőről, az emberi élet spirituális síkján is kiemelkedő voltáról tanúskodik, hogy érintéssel történő gyógyítások megtalálhatóak barlangrajzokon, papirusztekercseken, illetve a Bibliában Jézus számos esetben gyógyít betegeket kézrátétellel.
És érintéssel kezdődik minden emberi élet. Tény, hogy koronként, kultúránként eltérőek a szexuális szokások, más a szexualitás megítélése, de abban teljesen biztos vagyok, hogy érintés, érintkezés nélkül szexuális együttlét sem az elmúlt évezredekben, sem napjainkban nem valósult meg. A tevékenység egyik kimeneti pontja nem más, mint az utód. Számomra ez önmagában elég meggyőző érv, hogy az érintésre az élet forrásaként tekintsek. Móricz Zsigmond írta, hogy „Akit nem simogatnak, annak kiszárad a lelke.”. Bár e kijelentés tartalmi igazsága tudományosan csak több évtizeddel később nyert bizonyítást, vitathatatlanul sikerült megragadnia a taktilitás általam legfontosabbnak ítélt síkját.

Milyen szépen fejezi ki ezt a ’megérint’ szavunk, mely egyszerre jelent fizikai kontaktust és lelki rezdülést. Nem hiszem, hogy ez véletlen volna…
Taktilis élményeink mennyisége és minősége életünk egészére hat; az egyedfejlődésünkre, az önmagunkhoz és a világhoz való viszonyunkra, az egészségünkre, a közérzetünkre nézve elemi befolyással bír. Mégis az érintés,

különösen a nem-szexuális jellegű érintés egyre csak ritkul, és az ember láthatóan egyre sivárabbnak látja az életet, egyre kiégettebb és egyre több testi – lelki betegséget produkál.
Hogy úgy kell-e egyszer tekintenünk a taktilitásra, mint a fejlődés egyik áldozatára, esetleg a definícióinkat kell a jövőben felülvizsgálnunk, vagy csak újra fel kell fedeznünk, el kell ismernünk az érintés értékét és meg kell találunk azt az életformát, melyben az egyéni igényinknek megfelelő taktilis élmények hozzáférhetőek? Nem tudom. Azt azonban látom, hogy bár az érintéshez kapcsolódó attitűdjeink őrült módon sokszínűek, ráadásul – mint minden -, folyamatos változásban vannak, de így vagy úgy mégis mindannyian benne járunk az érintések kétirányú utcáiban.

Kovács Ádám: A fekete kéz

Kovács Ádám: A fekete kéz PDF

Kovács Ádám: A fekete kéz

A fekete kesztyűs kezet a szobrász, Paulikovics Iván hosszú évekkel később tette hozzá korábbi munkájához, a tógás, bölcs, bolond alakhoz.
Talán Diogenész ez a gipszalak, feje nem is látszik, csak valami torzószerű, tógája gyűrött, kilóg belőle a segge. Ott állt így kilógó seggel a sötét poros raktárban félretéve, mert alkotója úgy érezte, nincs még készen. Vagy épp a napfényes fehér mészsziklán állt a tenger fölött, a szentjánoskenyérfák és a kaktuszok virágaira méhek röpködtek, és a sok tövis között kabócák zenéltek, szöcskék ugráltak, a sirályvijjogásban lenézett a szikrázó hullámokra, nézte csodálkozva és áhítozva a végtelen tengert, egy távoli ködlő szigetet. És nem volt semmije és senkije ennek a félkész bölcsnek, nem voltak hétköznapi problémái, de ideje így viszont már mindenre volt, elmélkedni, filozofálni, rácsodálkozni a világ fontosabb dolgaira, titkokat megfejteni, és volt ideje akár a nap alatt sütkérezni és semmit tenni is. Boldog volt mindig, ha épp sütött a nap, és hát az görögben elég gyakran sütött. Evett, amit kidobtak, vagy hoztak neki, vagy a gyümölcsöt, amit talált, – tarhált is néha, be kell vallani -, forrásvizet ivott, de ha bort kapott, szeretett még vidámabb lenni tőle, ruhája nem volt másik, csak ez a régi tóga. A derű mintaképe volt, de ma már tógája alól az utólag odaillesztett fekete kesztyűs keze kilóg nyugtalanítóan és baljóslatún, ahogy Iván ezt odatette, és elkészítette az évek óta félkészen hagyott munkát.

Nem tudja senki igazán a kéz előtörténetét, miket tett, mielőtt rákerült utólag a szoborra. Talán sötét sikátorokban bolyongott egy orvgyilkos fojtogató kesztyűs kezeként, vagy ez szorította a tőrt, amivel Brutus leszúrta egyszer Cézárt, vagy épp másik korban egy titokzatos tolvaj keze lehetett, aki a galériából elemelte a szobrot vagy a képet, ami azóta se került elő.

Valami kellett még, érezte a szobrász és hát mindennek van borús oldala, a fej nélküli torzó mozdulatából kisugárzó sztoikus mosoly sarkában ott lakik a szomorúság, a magány. Lehet az is, hogy a kéz korábban csak a szobrász képzeletében mélyen elrejtve létezett és egy rémálom szülte életre, kitört a Covid 2019 járvány, jött a távolságtartás, a kijárási tilalmak, galéria és étterembezárások és a maszk és kesztyű időszaka, odarakta hát Iván ezt a szoborra.

Mikor a hódító Nagy Sándor egyszer Diogenész elé állt, hogy kérdezze az örök élet titkáról, az csak annyit mondott neki, állj el előlem, ne takard el a napot. Mert a király, ki napisten akart lenni, nem volt a bölcs szemében olyan hatalmas és csillogó, mint maga a nap.
Talán a fekete kéz éppen ez az intelem, amivel a filozófus Nagy Sándor felé mutat, hogy hiába minden, mert nemsoká, miután a rövid izzás után hirtelen sötéten füstölögve kialszol, másnap a sírod fölött ugyanúgy fölkel a nap. Mutathatna éppen felénk is, menjünk arrébb, ne ragyogjunk mi se annyira, ne takarjuk el a napot, úgyse tudjuk.

De lehet, hogy az esthajnal csillagával kísért naplemente után a sötétséget húzza majd le az égbolton ez a fekete kéz a rózsaszínbe váltó fehér szilák közé, a súgó tenger fölé, és Diogenész elámul majd akkor újra a végtelenségen, miközben a Tejút halványan sugárzó vízesésén leúszik a hattyú és a sas csillagkép.

Kovács Ádám interjú előzetes

Az Art Salon Társalgó Galéria, szeretettel meghívja önt és barátait 2021. február 19-én, pénteken 18 órakor
Percepció 5. – Taktilitás című kiállításának megnyitójára.
A megnyitóról készült videó itt tekinthető meg: YouTube Csatorna

A kiállító művészeink:
Balázs Imre Barna festőművész,
Benkő Sándor képzőművész-fotográfus,
Esse Bánki Ákos festőművész,
Fábián Évi fotográfus,
Kovács Kitti festőművész
Paulikovics Iván szobrászművész,
PAF / Pintér András Ferenc festőművész,
Rajcsók Attila szobrászművész,
Szabó György szobrászművész,
Zalakovács József festőművész

A kiállítás kurátora: Borsos Mihály 

Beszélgetőtársak:
Bereczky Loránd
Kovács Ádám
Kovács Katalin
Rozslay Miriam Eszter

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
event: KATT IDE
A kiállítás megtekinthető: 2021.02.19. – 2021.03.12.

A kiállítás a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban látogatható.
További információ: kunstkonsult@kunstkonsult.hu
Art Salon Társalgó Galéria
1024 Budapest, Keleti Károly u. 22.
Tel: +36 1 212 56 48

www.tarsalgogallery.com
www.facebook.com/artsalonbp
www.instagram.com/artsalongallery
www.youtube.com/channel/UChcdSFaBgXcl2ldRsi0NmUQ

Paulikovics Iván Taktilitás

A Percepciók 5 TAKTILITÁS című februári online kiállításunk részeként látható itt a Paulikovics Iván szobrászművésszel készített rövid interjú. 

Az Art Salon Társalgó Galéria, szeretettel meghívja önt és barátait 2021. február 19-én, pénteken 18 órakor
Percepció 5. – Taktilitás című kiállításának megnyitójára.
A megnyitóról készült videó itt megtekinthető meg: YouTube Csatorna

A kiállító művészeink:
Balázs Imre Barna festőművész,
Benkő Sándor képzőművész-fotográfus,
Esse Bánki Ákos festőművész,
Fábián Évi fotográfus,
Kovács Kitti festőművész
Paulikovics Iván szobrászművész,
PAF / Pintér András Ferenc festőművész,
Rajcsók Attila szobrászművész,
Szabó György szobrászművész,
Zalakovács József festőművész

A kiállítás kurátora: Borsos Mihály 

Beszélgetőtársak:
Bereczky Loránd
Kovács Ádám
Kovács Katalin
Rozslay Miriam Eszter

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
event: KATT IDE
A kiállítás megtekinthető: 2021.02.19. – 2021.03.12.

A kiállítás a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban látogatható.
További információ: kunstkonsult@kunstkonsult.hu
Art Salon Társalgó Galéria
1024 Budapest, Keleti Károly u. 22.
Tel: +36 1 212 56 48

www.tarsalgogallery.com
www.facebook.com/artsalonbp
www.instagram.com/artsalongallery
www.youtube.com/channel/UChcdSFaBgXcl2ldRsi0NmUQ

Megnyitó itt – YouTube 18h

A MEGNYITÓ VIDEÓ PÉNTEKEN 18 ÓRAKOR VÁLIK LÁTHATÓVÁ A HIVATALOS YOUTUBE CSATORNÁNKON, WEBOLDALUNKON ÉS FACEBOOK FELÜLETÜNKÖN. A KIÁLLÍTÁS ELŐRE EGYEZTETETT IDŐPONTBAN SZEMÉLYESEN IS MEGTEKINTHETŐ A MINDENKORI TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSÁVAL.
THE OPENING VIDEO WILL BE AVAILABLE ON FRIDAY AT 6 PM ON OUR OFFICIAL YOUTUBE CHANNEL, WEBSITE AND FACEBOOK PAGE. THE EXHIBITION CAN BE VISITED IN ACCORDANCE WITH THE LEGAL REGULATIONS AT A PRIORITY TIME.

Az Art Salon Társalgó Galéria, szeretettel meghívja önt és barátait 2021. február 19-én, pénteken 18 órakor
Percepció 5. – Taktilitás című kiállításának megnyitójára.
A megnyitóról készült videó itt tekinthető meg: YouTube Csatorna

A kiállító művészeink:
Balázs Imre Barna festőművész,
Benkő Sándor képzőművész-fotográfus,
Esse Bánki Ákos festőművész,
Fábián Évi fotográfus,
Kovács Kitti festőművész
Paulikovics Iván szobrászművész,
PAF / Pintér András Ferenc festőművész,
Rajcsók Attila szobrászművész,
Szabó György szobrászművész,
Zalakovács József festőművész

A kiállítás kurátora: Borsos Mihály 

Beszélgetőtársak:
Bereczky Loránd
Kovács Ádám
Kovács Katalin
Rozslay Miriam Eszter

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
event: KATT IDE
A kiállítás megtekinthető: 2021.02.19. – 2021.03.12.

A kiállítás a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban látogatható.
További információ: kunstkonsult@kunstkonsult.hu
Art Salon Társalgó Galéria
1024 Budapest, Keleti Károly u. 22.
Tel: +36 1 212 56 48

www.tarsalgogallery.com
www.facebook.com/artsalonbp
www.instagram.com/artsalongallery
www.youtube.com/channel/UChcdSFaBgXcl2ldRsi0NmUQ

Bereczky Lóránd interjú előzetes

Az Art Salon Társalgó Galéria, szeretettel meghívja önt és barátait 2021. február 19-én, pénteken 18 órakor
Percepció 5. – Taktilitás című kiállításának megnyitójára.
A megnyitóról készült videó itt tekinthető meg: YouTube Csatorna

A kiállító művészeink:
Balázs Imre Barna festőművész,
Benkő Sándor képzőművész-fotográfus,
Esse Bánki Ákos festőművész,
Fábián Évi fotográfus,
Kovács Kitti festőművész
Paulikovics Iván szobrászművész,
PAF / Pintér András Ferenc festőművész,
Rajcsók Attila szobrászművész,
Szabó György szobrászművész,
Zalakovács József festőművész

A kiállítás kurátora: Borsos Mihály 

Beszélgetőtársak:
Bereczky Loránd
Kovács Ádám
Kovács Katalin
Rozslay Miriam Eszter

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
event: KATT IDE
A kiállítás megtekinthető: 2021.02.19. – 2021.03.12.

A kiállítás a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban látogatható.
További információ: kunstkonsult@kunstkonsult.hu
Art Salon Társalgó Galéria
1024 Budapest, Keleti Károly u. 22.
Tel: +36 1 212 56 48

www.tarsalgogallery.com
www.facebook.com/artsalonbp
www.instagram.com/artsalongallery
www.youtube.com/channel/UChcdSFaBgXcl2ldRsi0NmUQ

Benkő Sándor TAKTILITÁS

A Percepciók 5 TAKTILITÁS című februári online kiállításunk részeként látható itt a Benkő Sándor képzőművész-fotográfussal készített rövid interjú. 

Az Art Salon Társalgó Galéria, szeretettel meghívja önt és barátait 2021. február 19-én, pénteken 18 órakor
Percepció 5. – Taktilitás című kiállításának megnyitójára.
A megnyitóról készült videó itt megtekinthető meg: YouTube Csatorna

A kiállító művészeink:
Balázs Imre Barna festőművész,
Benkő Sándor képzőművész-fotográfus,
Esse Bánki Ákos festőművész,
Fábián Évi fotográfus,
Kovács Kitti festőművész
Paulikovics Iván szobrászművész,
PAF / Pintér András Ferenc festőművész,
Rajcsók Attila szobrászművész,
Szabó György szobrászművész,
Zalakovács József festőművész

A kiállítás kurátora: Borsos Mihály 

Beszélgetőtársak:
Bereczky Loránd
Kovács Ádám
Kovács Katalin
Rozslay Miriam Eszter

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
event: KATT IDE
A kiállítás megtekinthető: 2021.02.19. – 2021.03.12.

A kiállítás a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban látogatható.
További információ: kunstkonsult@kunstkonsult.hu
Art Salon Társalgó Galéria
1024 Budapest, Keleti Károly u. 22.
Tel: +36 1 212 56 48

www.tarsalgogallery.com
www.facebook.com/artsalonbp
www.instagram.com/artsalongallery
www.youtube.com/channel/UChcdSFaBgXcl2ldRsi0NmUQ

Percepciók 5. – Taktilitás

Az Art Salon Társalgó Galéria, szeretettel meghívja önt és barátait 2021. február 19-én, pénteken 18 órakor
Percepció 5. – Taktilitás című kiállításának megnyitójára.
A megnyitóról készült videó megtekinthető itt: YouTube Csatorna

A kiállító művészeink:
Balázs Imre Barna festőművész,
Benkő Sándor képzőművész-fotográfus,
Esse Bánki Ákos festőművész,
Fábián Évi fotográfus,
Kovács Kitti festőművész
Paulikovics Iván szobrászművész,
PAF / Pintér András Ferenc festőművész,
Rajcsók Attila szobrászművész,
Szabó György szobrászművész,
Zalakovács József festőművész

A kiállítás kurátora: Borsos Mihály 

Beszélgetőtársak:
Bereczky Loránd
Kovács Ádám
Kovács Katalin
Rozslay Miriam Eszter

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
event: KATT IDE
A kiállítás megtekinthető: 2021.02.19. – 2021.03.12.

A kiállítás a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban látogatható.
További információ: kunstkonsult@kunstkonsult.hu
Art Salon Társalgó Galéria
1024 Budapest, Keleti Károly u. 22.
Tel: +36 1 212 56 48

www.tarsalgogallery.com
www.facebook.com/artsalonbp
www.instagram.com/artsalongallery
www.youtube.com/channel/UChcdSFaBgXcl2ldRsi0NmUQ

Kovács Kitti – Taktilitás

A Percepciók 5 TAKTILITÁS című februári online kiállításunk részeként látható itt a Kovács Kitti festőművésszel készített rövid interjú. 

Rajcsók Attila TAKTILITÁS

A Percepciók 5 TAKTILITÁS című februári online kiállításunk részeként látható itt a Rajcsók Attila szobrászművésszel készített rövid interjú. 

Az Art Salon Társalgó Galéria, szeretettel meghívja önt és barátait 2021. február 19-én, pénteken 18 órakor
Percepció 5. – Taktilitás című kiállításának megnyitójára.
A megnyitóról készült videó itt megtekinthető meg: YouTube Csatorna

A kiállító művészeink:
Balázs Imre Barna festőművész,
Benkő Sándor képzőművész-fotográfus,
Esse Bánki Ákos festőművész,
Fábián Évi fotográfus,
Kovács Kitti festőművész
Paulikovics Iván szobrászművész,
PAF / Pintér András Ferenc festőművész,
Rajcsók Attila szobrászművész,
Szabó György szobrászművész,
Zalakovács József festőművész

A kiállítás kurátora: Borsos Mihály 

Beszélgetőtársak:
Bereczky Loránd
Kovács Ádám
Kovács Katalin
Rozslay Miriam Eszter

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
event: KATT IDE
A kiállítás megtekinthető: 2021.02.19. – 2021.03.12.

A kiállítás a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban látogatható.
További információ: kunstkonsult@kunstkonsult.hu
Art Salon Társalgó Galéria
1024 Budapest, Keleti Károly u. 22.
Tel: +36 1 212 56 48

www.tarsalgogallery.com
www.facebook.com/artsalonbp
www.instagram.com/artsalongallery
www.youtube.com/channel/UChcdSFaBgXcl2ldRsi0NmUQ

Fábián Évi Taktilitás

A Percepciók 5 TAKTILITÁS című februári online kiállításunk részeként látható itt a Fábián Évi fényképésszel készített rövid interjú. 

Az Art Salon Társalgó Galéria, szeretettel meghívja önt és barátait 2021. február 19-én, pénteken 18 órakor
Percepció 5. – Taktilitás című kiállításának megnyitójára.
A megnyitóról készült videó itt megtekinthető meg: YouTube Csatorna

A kiállító művészeink:
Balázs Imre Barna festőművész,
Benkő Sándor képzőművész-fotográfus,
Esse Bánki Ákos festőművész,
Fábián Évi fotográfus,
Kovács Kitti festőművész
Paulikovics Iván szobrászművész,
PAF / Pintér András Ferenc festőművész,
Rajcsók Attila szobrászművész,
Szabó György szobrászművész,
Zalakovács József festőművész

A kiállítás kurátora: Borsos Mihály 

Beszélgetőtársak:
Bereczky Loránd
Kovács Ádám
Kovács Katalin
Rozslay Miriam Eszter

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
event: KATT IDE
A kiállítás megtekinthető: 2021.02.19. – 2021.03.12.

A kiállítás a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban látogatható.
További információ: kunstkonsult@kunstkonsult.hu
Art Salon Társalgó Galéria
1024 Budapest, Keleti Károly u. 22.
Tel: +36 1 212 56 48

www.tarsalgogallery.com
www.facebook.com/artsalonbp
www.instagram.com/artsalongallery
www.youtube.com/channel/UChcdSFaBgXcl2ldRsi0NmUQ

Szabó György TAKTILITÁS

A Percepciók 5 TAKTILITÁS című februári online kiállításunk részeként látható itt a Szabó György szobrászművésszel készített rövid interjú. 

Az Art Salon Társalgó Galéria, szeretettel meghívja önt és barátait 2021. február 19-én, pénteken 18 órakor
Percepció 5. – Taktilitás című kiállításának megnyitójára.
A megnyitóról készült videó itt megtekinthető meg: YouTube Csatorna

A kiállító művészeink:
Balázs Imre Barna festőművész,
Benkő Sándor képzőművész-fotográfus,
Esse Bánki Ákos festőművész,
Fábián Évi fotográfus,
Kovács Kitti festőművész
Paulikovics Iván szobrászművész,
PAF / Pintér András Ferenc festőművész,
Rajcsók Attila szobrászművész,
Szabó György szobrászművész,
Zalakovács József festőművész

A kiállítás kurátora: Borsos Mihály 

Beszélgetőtársak:
Bereczky Loránd
Kovács Ádám
Kovács Katalin
Rozslay Miriam Eszter

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
event: KATT IDE
A kiállítás megtekinthető: 2021.02.19. – 2021.03.12.

A kiállítás a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban látogatható.
További információ: kunstkonsult@kunstkonsult.hu
Art Salon Társalgó Galéria
1024 Budapest, Keleti Károly u. 22.
Tel: +36 1 212 56 48

www.tarsalgogallery.com
www.facebook.com/artsalonbp
www.instagram.com/artsalongallery
www.youtube.com/channel/UChcdSFaBgXcl2ldRsi0NmUQ

Balázs Imre Barna TAKTILITÁS interjú

A Percepciók 5 TAKTILITÁS című februári online kiállításunk részeként látható itt a Balázs Imre Barna festőművésszel készített rövid interjú. 

Visszaugrás a navigációhoz